00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Разни геодетски и катастарски услуги


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:•Инфрастуктурен објект - Површински и линиски инфраструктирни објекти кои по својата поставеност може да бидат надземни или подземни
  •Трагање - на подземни инфраструктирни објекти
  •Имотен лист
  •Нумерички податоци - за потребата за приватизација на Градежно земјиште или добивање на одобрение за градба/реконструкција/надградба
  •Катастар - сите услуги кои се поврзани со припрема на документи од Геодетски аспект за спроведување на промени во Катастар
  •Делба на парцела
  •Геодетски елаборат - сите видови на Геодетски елаборати
  •Легализација - утврдување на фактичка состојба за бесправно изградени објекти

 • Availability:Contact
 • company profile

  Geofoto Zenit

  • Company introduction:ГЕОФОТО ЗЕНИТ Инженеринг ДОО е професионална фирма ги извршува сите работи од областа на Геодезијата, Проценка на недвижен имот и Вештачења од областа на Геодезијата. Фирмата ГЕОФОТО - ЗЕНИТ ДОО, ги поседува следните Лиценци: - Лиценца за извршување на геодетски работи и е запишана во регистарот на лиценцирани Геодетски фирми при Агенцијата за катастар и недвижности на Р. Македонија - Лиценца за процена од областа на недвижен имот и е запишана во регистарот за процена на Министерство за транспорт и врски. - Лиценци за вештачење од областа на Геодезијата издадени од Министерство за правда Главни работи со кои што се занимава компанијата се: • Дигитална фотограметрија • Инженерска геодезија • Проценка на недвижен имот • Геодетски премер на недвижности • Геодетски премер на инфраструктурни објекти • Трагање, скенирање (Георадар, Геоскенер) на инфраструктурни подземни инсталации • Катастарски услуги • Вештачења од областа на Геодезијата. Компанијата ГЕОФОТО-ЗЕНИТ, од денот на започнување со работа до денес има реализирано многу проекти од делот на инженерска геодезија, на целата територија на Република Македонија, со чии референци се потврдува високо стручниот квалитет на тимот на компанијата пред се во делот на менаџирање, раководење и успешна реализација. Од самото основање на фирмата главната цел и насоки усмерени се кон учество во реализација на суштински проектни задачи од Републичко и меѓународно ниво во област која ја покрива Геодезијата. Како потврда на квалитетот на услугите во 2010 година е пристапено кон имплементација на системот за квалитет ИСО 9001:2008 при што фирмата со сертификатот се здоби во почетокот на 2012 година. Во 2013 година фирмата се здоби со сертификатот за систем за управување со околина и заштита при работа ИСО 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Моментално компанијата вработува 14 стручно геодетски лица од кои поголемиот дел се со високо образование и посдипломски студии, работат со најсовремена геодетска, хардверска и софтверска опрема, голема
  • Contact Person Name:GeoFoto Zenit
  • Address:бул.Илинден 107-1/3
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:023245800
  • Fax #:02 3245801
  • Geo Location:Show  023245800

  shopping assistance