00

Prijavi me na profil
Novi korisnik? | Zaboravljena lozinka?

  • Jezik

Uslovi i pravila korišćenja MarketKonekt.com

Uslovi i pravila korišćenja MarketKonekt.com-a

1. Opšte odredbe

MarketKonekt.com (u daljem tekstu: MarketKonekt.com) je moderan sajt za e-trgovinu, koji je u vlasništvu R3 Infomedia d.o.o. Skopje (u daljem tekstu R3 Infomedia).

Ovi uslovi korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) definišu prava i obaveze za korišćenje MarketKonekt.com sajta i njegovih usluga i funkcionalnosti.

MarketKonekt.com je veb sajt koji mogu koristiti sva pravna i fizička lica u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnici koji žele da kupe ili prodaju putem MarketKonekt.com moraju biti registrovani preko opcije "Registracija", u kojoj je opcija "Članstvo za potrošače" namenjena za registraciju pojedinaca, a opcija "Članstvo za kompanije" za registraciju pravnih lica .

Prodavnica MarketKonekt.com je na raspolaganju svim pravnim i fizičkim licima starosti od 18 godina pa naviše. Ako imate najmanje 14 godina, možete kupiti na MarketKonekt.com, pod nadzorom i uz saglasnost Vašeg roditelja ili staratelja, koji se slaže sa ovim Uslovima korišćenja.

Prodaja preko MarketKonekt.com dostupna je svima koji se na zakonom dozvoljen način bave prodajom proizvoda i usluga u tradicionalnoj trgovini.

Pravo na korišćenje MarketKonekt.com je lično pravo korisnika i nije prenosivo bilo na koju drugu osobu. Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti svoje lozinke. Korisnik priznaje da, iako je Internet često sigurno mesto, ponekad postoje problemi u radu ili događaji koji su van kontrole R3 Infomedia, te R3 Infomedia nije odgovorna za gubitak podataka do kojeg može doći tokom prenosa podataka preko Interneta. Iako je obaveza R3 Infomedia da MarketKonekt.com bude na raspolaganju uvek, lokacija može biti nedostupna s vremena na vreme bilo iz kojeg razloga, uključujući, bez ograničenja, rutinsko održavanje. Korisnik prihvata i priznaje da u zavisnosti od okolnosti, unutar i van kontrole R3 Infomedia, pristup MarketKonekt.com može biti prekinut ili suspendovan s vremena na vreme.

Unošenje informacija je automatizovano odgovarajućim elektronskim onlajn formularom ili MarketKonekt.com API modulom koji su povezani sa sistemima korisnika. Unosom i slanjem informacija od strane korisnika isti je saglasan da R3 Infomedia objavi informacije na MarketKonekt.com.

R3 Infomedia ne odgovara za tačnost i sadržaj informacija koje se unose i objavljuju na MarketKonekt.com od strane korisnika ili R3 Infomedia u ime i po nalogu korisnika. Za tačnost i sadržaj informacija o proizvodima/uslugama koje se prodaju preko MarketKonekt.com, kao i podataka potrošača koji kupuju i/ili prodaju putem MarketKonekt.com odgovara isključivo korisnik koji ih je i uneo.

R3 Infomedia može promeniti ove Uslove korišćenja u formi pisanog ili elektronskog dokumenta. U tom slučaju, R3 Infomedia će obavestiti korisnike o promenama na odgovarajući način (uključujući i putem obaveštenja putem emaila i putem objavljivanja na MarketKonekt.com) najkasnije 7 dana pre stupanja promene na snagu. Svaki korisnik se slaže da je obavezan redovno koristiti MarketKonekt.com i informisati se o takvim promenama.

Svaki korisnik snosi punu odgovornost za svoje postupke tokom korišćenja MarketKonekt.com. Takođe, svaki korisnik je saglasan da obešteti i neće smatrati odgovornom firmu R3 Infomedia, njena odgovorna lica i zaposlene za sva potraživanja za naknadu štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja koje mogu nastati usled nezakonite upotrebe i kršenje Uslova korišćenja ovog veb sajta od strane korisnika ili drugog korisnika.

Svaki registrovani član je saglasan da prima obaveštenja na email adresu koja je registrovana na MarketKonekt.com. Obaveštenje u vezi sa uslugama MarketKonekt.com korisnici će dobiti na email:

· Poruke će biti slane putem sistema internih poruka MarketKonekt.com za slanje i primanje poruka

· Ako je korisnik izabrao da prati neki proizvod, biće obavešten kada postoji promena u informacijama o tom proizvodu

· Ako je korisnik izabrao da prati kompaniju, biće obavešten bilo o kakvoj aktivnosti kompanije kao što je dodavanje novih proizvoda, promena postojeće ponude proizvoda, promocija određenog proizvoda ili popust, itd.

· Kada ima novi zahtev za ponudu

· Pre isteka paketa članstva

· Kada dobiju porudžbinu za kupovinu proizvoda/usluge, kao i poruke u vezi svih pratećih radnji oko pripreme, slanja i preuzimanja proizvoda, itd ..

Takođe, svaki registrovani član je saglasan da dobiju direktnu poštu i biltene (newsletter) na email adresu koja je registrovana MarketKonekt.com.

Korisnik se obavezuje da ne otkriva trećem licu svoje korisničko ime i lozinku.

Korisnik se obavezuje da u procesu korišćenja usluga koje pruža MarketKonekt.com  ne učitava sadržaj - informacije, podatke, tekstove, audio zapise, fajlove, softver, video zapise, fotografije, grafike ili bilo koji drugi materijal ili linkove ka materijalu koji:

 

1.1. nije u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, merodavnog stranog zakona i opštih pravila ponašanja

1.2. je predmet intelektualne svojine trećih lica, osim uz saglasnost nosioca prava

1.3. predstavlja komercijalnu ili profesionalnu tajnu, odnosno druge poverljive informacije, čije otkrivanje je zabranjena po osnovu ugovornog prava ili od strane nadležnog organa

1.4. sadrži informacije o šiframa drugih korisnika i pravima pristupa bez pristanka njihovih nosilaca, kao i softver za pristup takvim šiframa i pravima

1.5. sadrži lične podatke trećih lica ili bilo koje druge informacije zaštićene zakonom, osim ako su u skladu sa svim važećim zahtevima za njihovu zaštitu, obradu i primenu

1.6. pozivaju na, ili sadrže elemente nasilja nad ljudima ili životinjama, poniženja ljudskog dostojanstva, opasnosti po život i fizički integritet lica ili životinja

1.7. prikazuju nesreće i druge ozbiljne incidente ili zločine

1.8. ima pornografski ili eksplicitan sadržaj

1.9. izražava ili podstiče na diskriminaciju po osnovu pola, rase, nacionalnosti, etničke pripadnosti, nacionalnosti, porekla, religije ili verovanja, obrazovanja, mišljenja, političke pripadnosti, ličnog ili javnog statusa, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije, bračnog statusa, imovnog stanja ili svih ostalih karakteristike, kao i na propagiranje bilo kakve nedemokratske ideologije

1:10. može naškoditi dobrom ugledu, časti i dostojanstvu trećih lica

1:11. ima vulgaran i/ili uvredljiv sadržaj usmeren ka bilo kojoj osobi

1:12. poziva na nasilnu promenu ustavnog poretka, izvršenje krivičnog dela, lično nasilje ili podstiče na rasnu, etničku ili versku mržnju

1:13. prikazuje i podstiče ponašanje koji predstavljaju opasnost za životnu sredinu

1:14. sadrži informacije koje podstiču na izvršenje terorističkih aktivnosti, kao i druge informacije vezane za terorizam

1:15. krši imovinska i/ili legitimna prava trećih lica

1:16. Je lošeg kvaliteta i nejasnog sadržaja

1:17. veličinom prevazilazi maksimalnu veličinu  definisanu na MarketKonekt.com

 

Ukoliko takav sadržaj bude pronađen od strane R3 Infomedia, isti će biti odmah izbrisan, a korisnik koji ih je sadržaj uneo može biti blokiran u sistemu MarketKonekt.com.

Proizvodi i usluge objavljeni na MarketKonekt.com moraju biti u skladu sa relevantnim važećim propisima u zemlji. U slučaju spora zbog neusaglašenosti proizvoda i usluga sa zakonodavstvom Republike Srbije odgovornost pada isključivo na prodavca.

R3 Infomedia ima pravo da naplati, arhivira, analizira i koristi statističke podatke o korišćenju MarketKonekt.com kako bi se informisao o svojim klijentima, kupcima, trećoj strani, kao i da objavi podatke u drugim medijima, da proveri autentičnost korisnika i da komunicira sa korisnikom u vezi sa uslugama MarketKonekt.com. Međutim, lični podaci će biti strogo poverljivi i neće biti prikazivani trećim licima, osim ako to zahteva zakon ili ako postoji sudski nalog ili druga obaveza u skladu sa važećim zakonima.

R3 Infomedia zadržava pravo da proveri informacije dostavljene uz registraciju korisnika i informacije o svakom unetom proizvodu ili usluzi, a u cilju provere njihove ispravnosti. R3 Infomedia zadržava pravo da obriše informacije koje smatra netačnim ili protivnim ovim Uslovima korišćenja.

R3 Infomedia zadržava pravo da ukloni sadržaj objavljen na MarketKonekt.com koji je u suprotnosti sa zakonskim propisima.

Brisanje sadržaja iz MarketKonekt.com od strane R3 Infomedia u skladu sa ovim Uslovima korišćenja je isključivo pravo R3 Infomedia i ne predstavlja osnov  bilo za kakva prava ili potraživanja od bilo koje treće strane.

R3 Infomedia nije odgovorna za pojavu bilo kakve štete zbog objavljenih informacija o proizvodu, usluzi ili podacima registrovanih korisnika na MarketKonekt.com.

R3 Infomedia zadržava pravo da doda, izmeni, ažurira, opozove, stopira uslugu ili uvodi uslove za usluge MarketKonekt.com bez prethodne najave.

Prodaja proizvoda i usluga putem MarketKonekt.com podrazumeva pravo i obavezu poštovanja Zakona o zaštiti potrošača, kao i u slučaju tradicionalne prodaje.

 

2. Kupovina preko MarketKonekt.com

Kupovina na MarketKonekt.com se obavlja klikom na dugme NARUČI  i jednostavnim popunjavanjem obrasca za PORUDŽBINU koji MarketKonekt.com generiše nakon odabira opcije za kupovinu. Nakon slanja naloga, kupac će u roku od 24 sata dobiti obaveštenje o dostupnosti proizvoda/usluge na zalihi, informacije o ceni proizvoda/usluge, informacije o odobrenom popustu na cenu i visini troškova isporuke od strane prodavca (ako izaberete opciju isporuke). U obaveštenju koje dobije, kupac treba da odabere opciju potvrde ili otkazivanja porudžbine. Ukoliko kupac ne odabere nijednu od opcija (potvrdu ili otkazivanje) u roku definisanom u obaveštenju, sistem će automatski uzeti u obzir da je kupac potvrdio porudžbinu.

Potvrđujući porudžbinu na MarketKonekt.com, kupac sa prodavcem zasniva kupoprodajni ugovor čiji je predmet naručeni proizvod/usluga, a čije se odredbe obavezuju ispuniti i kupac i prodavac. R3 Infomedia će se angažovati u vezi sa ovim ugovorom samo u slučaju da MarketKonekt.com primi obaveštenje o postojanju problema u realizaciji kupoprodajnog ugovora. Takvo uključivanje R3 Infomedia je dobrovoljno i motivisano namerom da se poboljša kvalitet i pouzdanost internet prodaje. U slučaju takvog uključivanja R3 Infomedia će nastojati da se postigne dogovor i prevaziđu nastali problemi u skladu sa važećim zakonima, a posebno Zakonom o zaštiti potrošača. R3 Infomedia će preduzeti sve radnje u skladu sa svojim mogućnostima, a koje mogu doprineti zaštiti prava potrošača kao kupca, kao i njegovom pozivanju na zakonom zagarantovana prava. Takvo uključivanje R3 Infomedia ne utiče na pravo korisnika na sudsku zaštitu.

U nastojanju da zaštiti prava potrošača i doprinese jačanje poverenja u online trgovinu, R3 Infomedia korisnicima u ulozi kupca garantuje sledeća prava:

• pravo na povraćaj proizvoda u roku od 8 dana od dana prijema u slučaju da isti ima nedostatke ili ne odgovara opisu objavljenom na MarketKonekt.com, gde će troškove isporuke i sve druge troškove u vezi sa povraćajem proizvoda snositi prodavac

• pravo da zameni proizvod u roku od 15 dana od dana prijema u slučaju da proizvod odgovara kvalitetom, ali ne odgovara kupcu u pogledu oblika, veličine, modela, boje ili iz nekog drugog razloga, gde će troškove za isporuku i sve druge troškove u vezi sa zamenom snositi kupac

Mogućnosti za povraćaj i zamenu postoji samo ukoliko je proizvod vraćen nekorišćen, ako je sačuvan izgled proizvoda, upotrebna svojstva, deklaracije, fabričke oznake i prateća dokumentacija koja je dostavljena kupcu zajedno sa proizvodom.

Pravo povraćaja i zamene R3 Infomedia garantuje samo za one kupoprodajne ugovore u vezi kojih je sva komunikacija između kupca i prodavca obavljena preko MarketKonekt.com.

Proizvodi na akcijskoj prodaji (proizvodi sa popustom) ne podležu reklamaciji.

 

3. Uslovi korišćenja

1. zabranjeno je unošenje linkova ka drugim sajtovima

2. zabranjeno je pisanje neopravdanih stavova protiv konkurencije; neopravdane i/ili nekvalifikovane izjave mogu biti izbrisani od strane R3 Infomedia

3. zabranjeno je unošenje podataka, kao i korišćenje na bilo koji drugi način materijala koji je predmet intelektualne svojine ili drugih ekskluzivnih prava trećih lica bez njegovog znanja i odobrenja

4. zabranjeno je unošenje ličnih podataka drugih lica bez njihovog prethodnog odobrenja

5. zabranjena je promocija, reklamiranje ili bilo kakvo oglašavanje tuđeg proizvoda i/ili usluge

 

4. Osnovne smernice i uputstva

Kada se registrujete sa MarketKonekt.com:

1. unesite ispravne podatke svoje, odnosno kompanije u kojoj ste zaposleni

2. unesite i koristite samo legalan, pristojan i istinit sadržaj

3. molimo Vas da pratite pravila pristojnosti pri unosu podataka; savet: ne unosite ceo tekst velikim slovima ili nepravilnim fontom

 

Pri unosu proizvoda ili usluge:

1. proizvod/uslugu treba postaviti u kategoriju koja isti najbolje opisuje (isti u procesu provere može biti može biti prenet u drugu kategoriju); dozvoljeno je da postavljanje proizvoda/usluge u najviše 3 (tri) različite kategorije

2. proizvodi koji se odnose na prodaju moraju biti u delu „Proizvodi na MarketKonekt.com“, a zahtevi za ponude u delu „Zahtevi za dostavljanje ponuda“; zahtev za ponudu može biti objavljen u najviše 3 (tri) različite kategorije

3. nije dozvoljeno objavljivanje istih proizvoda od strane istog prodavca više od jednom

4. nije dozvoljeno objavljivanje proizvoda ili usluga koje nisu dozvoljene za prodaju po zakonima u Srbiji; ukoliko takvi proizvodi ili usluge budu pronađeni na MarketKonekt.com od strane R3 Infomedia, isti će odmah biti uklonjeni

 

4. politika autorskih prava, zaštitnog znaka i intelektualne svojine

Bilo kakvo kopiranje, distribuiranje, prenošenje ili na drugi način modifikovanje i korišćenje ovog sajta bez pismenog odobrenja izdatog od strane R3 Infomedia je strogo zabranjeno. Svako kršenje ove politike može dovesti do kršenja autorskih prava, zaštitnog znaka ili drugih prava intelektualne svojine i može pozvati korisnika na građansku ili krivičnu odgovornost.

R3 Infomedia ne snosi odgovornost ukoliko upotrebom, ili na bilo koji način u vezi sa upotrebom MarketKonekt.com korisnik krši prava intelektualne svojine treće strane.060/022-5279

pomoć pri kupovini