00

Prijavi me na profil
Novi korisnik? | Zaboravljena lozinka?

  • Jezik

Politika korišćenja i zaštita privatnosti

POLITIKA KORIŠĆENJA I ZAŠTITA PRIVATNOSTI WEB-SAJTA MARKETKONEKT („POLITIKA“)

Dostava bilo kakvih informacija ili sadržaja od strane Korisnika je dobrovoljna i predmet je Uslova korišćenja koji su sastavni deo ove Politike korišćenja i zaštite privatnosti (u daljem tekstu „Politika“).

1. Koje informacije sakupljamo, kako i sa kojim ciljem to radimo

1.1. Korisničke informacije

MarketKonekt ima pravo da sakuplja i koristi podatke Korisnika. Informacije preko kojih Korisnik može biti identifikovan obuhvataju imena, lokaciju, adrese elektronske pošte, kao i sve ostale informacije koje je Korisnik dobrovoljno uneo ili su predviđene prilikom korišćenja Usluga MarketKonekt Web-sajta (dostupne preko MarketKonekt.com-a).

U formularu za registraciju koji popunjava Korisnik prilikom  zaključivanja ugovora, MarketKonekt jasno ukazuje na obaveznu ili dobrovoljnu prirodu dostavljanja podataka i posledice odbijanja njihovog dostavljanja. Prihvatajući Uslove korišćenja i ovu Politiku, Korisnik je saglasan da se korisničke informacije mogu obrađivati kao što je u njima predviđeno.

Davanje ličnih podataka koji su označeni kao obavezni u odgovarajućim elektronskim formularima za registraciju na MarketKonekt Web-sajtu je neophodno za registraciju Korisnika, a prema tome i za pristup do korisničkih usluga za koje je potrebna registracija. Nedostavljanje ovih informacija predstavlja prepreku prilikom vršenja uspešne registracije, jednostrano od strane MarketKonekta, u skladu sa Uslovima za korišćenje.

Pored gore navedenih informacija, MarketKonekt ima pravo (ali ne i obavezu) da automatski sačuva određene informacije koje kompjuter ili terminalni uređaj šalje serverima MarketKonekta u vezi Korisničke aktivnosti. Informacije se čuvaju u log-datotekama na serverima MarketKonekta i mogu da obuhvataju informacije o Web-sajtovima koje je Korisnik posetio na MarketKonekt Web-sajtu, Web-sajtovima koji su Korisnika preusmerili na MarketKonekt Web-sajt, Web-sajtovima koje je Korisnik posetio preko linkova prezentiranih na MarketKonekt Web-sajtu, datumu i vremenu tih poseta, IP-adresi Korisnika, tipu internet pretraživača kojeg korisnik koristi, ključnim rečima koje Korisnik koristi prilikom pretraživanja MarketKonekt direktorijuma, broju korisnika koji su videli internet oglas (baner) MarketKonekt Web-sajta, broju klikova na internet oglasima (banerima) na MarketKonekt Web-sajtu itd. Ove informacije nisu povezane sa informacijama koje identifikuju individualnog Korisnika i koriste se za istraživanje i praćenje ponašanja Korisnika, njegovih navika i interesa, da bi se analizirala efikasnost reklamiranja, za statističke namene i zbog poboljšanja ponuđenih Usluga. MarketKonekt može da čuva i obrađuje ove informacije u personaliziranom obliku zajedno sa drugim informacijama o Korisniku koje je Korisnik dostavio prilikom registracije ili korišćenja Usluga. Osim toga, MarketKonekt sakuplja log-datoteke (datum, vreme i odgovarajući izvor – IP adrese) kada je to u skladu sa važećim zakonom, kao i log-datoteke i sve druge informacije neophodne za elektronsku reprodukciju izjava koje daje Korisnik prilikom korišćenja Usluga (na primer prihvatanje Uslova korišćenja itd.), ali i za identifikaciju Korisnika u slučaju spora.

1.2. Javno dostupni sadržaj. Korisnički sadržaj

Korisnički sadržaj (koji sadrži ili ne sadrži lične podatke), a koji Registrovani korisnik objavljuje na Web-sajtu, kao i sve informacije koje dostavlja prilikom korišćenja Usluga (kao što su imena, lokacija, elektronska pošta, fotografije, telefonski brojevi, datum rođenja, informacije o profilima na socijalnim mrežama itd.) su javno dostupne na MarketKonekt Web-sajtu i Korisnik se slaže sa njihovim otkrivanjem sa samim objavljivanjem na MarketKonekt Web-sajtu.

Da bi se izbegle nedoumice, MarketKonekt nema nikakvu nameru da skuplja, koristi, čuva ili da na drugi način obrađuje lične ili bilo koji drugi vid informacija koje su predmet posebne zaštite u skladu sa važećom zakonskom regulativom, preko Korisničkog sadržaja koji je Registrovani korisnik poslao na MarketKonekt Web-sajt, ni da prati postojanje takvih informacija u njenim okvirima. Slanje Korisničkog sadržaja ili bilo kakvih ličnih podataka ili drugih informacija koje on sadrži, na ovaj ili bilo koji drugi način, kada Korisnik koristi Usluge, je u celosti na njegov sopstveni rizik i odgovornost. Prihvatanjem Uslova za korišćenje i ove Politike, Korisnik izjavljuje da je informiran, da ih prihvata i da se slaže da sve informacije (uključujući i lične podatke) koje su deo Korisničkog sadržaja, objavljene sa njegove/njene strane ili sa njegovog/njenog korisničkog računa budu javno dostupne svakom Korisniku MarketKonekt Web-sajta, kao i trećim licima kojima MarketKonekt obezbeđuje pristup ovom Korisničkom sadržaju, ili druge informacije, u skladu sa predviđenim u Uslovima za korišćenje i ove Politike. Isto tako, Korisnik izjavljuje i garantuje da prilikom objavljivanja Korisničkog sadržaja ili bilo koje druge informacije ne povređuje prava trećih lica u vezi njihovih ličnih podataka ili druga lična prava, kao i da on/ona već poseduje saglasnost za objavljivanje (do potrebnog stepena u skladu sa važećom zakonskom regulativom).

MarketKonekt skuplja i koristi informacije iz stava 1.1 za namene navedene u Uslovima za korišćenje i ovoj Politici, kao što su obezbeđivanje usluga, obezbeđivanje pristupa i kontrole njegovom/njenom Korisničkom računu, ispunjavanje njegovih/njenih obaveza u skladu sa zakonom, ostvarivanje i zaštita njegovih/njenih zakonom zaštićenih prava i pravnih interesa, ponude robe i/ili novih usluga ponuđenih sa strane trećih lica, promocija, zahteva za organizovanje, anketa i ispitivanja za statističke namene.

1.3.  Usluge povezane sa trećim stranama

MarketKonekt može da omogući trećim stranama, kako što je Facebook, Inc., da objave na svojim Web-sajtovima javno dostupne sadržaje proizvoda i firma sa MarketKonekt Web-sajta. Takvi sadržaji ne smeju da sadrže lične podatke i su ograničeni samo na informacije o pravnim licima.

Pored toga, po svojoj volji, Korisnik može na MarketKonekt Web-sajtu da razmeni (na primer preko Facebook-usluge za povezivanje) informacije koje su javno dostupne na drugim Web-sajtovima, uključujući i informacije u vezi povezanosti Korisnika sa drugim Web-sajtovima (na primer prijatelji i liste sa kontaktima). Ova politika se ne primenjuje za informacije o Korisniku i njegovim/njenim prijateljima koje su sačuvane na drugim Web-sajtovima. Sakupljanje, skladištenje, zaštita i obrada tih informacija je predmet uslova tih – drugih Web-sajtova. Ukoliko Korisnik neće njegovi/njeni prijatelji, kontakti i druge informacije o Korisniku dostupne na drugim Web-sajtovima da budu dostupne na MarketKonekt Web-sajtu, onda Korisnik ima mogućnost da promeni podešavanja privatnosti u njegovom/njenom računu na drugim Web-sajtovima.

1.4. Kolačići (Cookies)

MarketKonekt ima pravo (ali ne i obavezu) na kompjuteru ili na drugim terminalnim uređajima Korisnika da instalira kolačiće – male tekstualne datoteke koje su sačuvane na nekoj internet stranici preko internet servera na hard disku Korisnika i daju mogućnost obnavljanja informacija za Korisnika, zato što one prepoznaju sajtove/stranice koje njegov/njen terminalni uređaj koristi i/ili pretražuje.

Prilikom obezbeđivanja usluga, MarketKonekt zadržava informacije i dobija pristup do informacija i procesa koji su sačuvani na terminalnom uređaju Korisnika sa ciljem:  

1.4.1. da Korisniku obezbedi normalan i kvalitetan pristup Uslugama, zajedno sa svim funkcionalnim mogućnostima; da proveri prisustvo skriptova, softverskih aplikacija i podešavanja terminalnog uređaja Korisnika, neophodnih za normalan pristup i korišćenje Usluga i da obavesti Korisnika ukoliko ih nema;

1.4.2. da prati i spreči korišćenje multi-računa (registrovanje i korišćenje više Korisničkih računa od strane istog lica) sa zlonamernim dejstvima;

1.4.3. da vizualizuje i ne-vizualizuje elemente sa MarketKonekt Web-sajta za koje postoje posebni zahtevi koji su ili nisu kompatibilni određenim karakteristikama, kvalitetima ili opcijama na terminalnom uređaju Korisnika (na primer: širina ekrana, rezolucija i dr.);

1.4.4. da prilagodi Usluge i da obezbedi automatsko prikazivanje ili sakrivanje različitih elemenata sa MarketKonekt Web-sajta, u skladu sa željama i podešavanjima Korisnika;

1.4.5. da reklamira i istražuje preferencije Korisnika.

Kolačići koje koristi MarketKonekt ne čuvaju informacije (lične podatke) koji omogućuju identifikaciju Korisnika kao fizičko lice. Njihova namena je isključivo da se identifikuje ono što je korišćeno od strane pretraživača i/ili terminalnog uređaja Korisnika.

Korisnik ima pravo u svako doba da odbije čuvanje i/ili pristup informacijama koje su sačuvane na terminalnom uređaju koji koristi Korisnik.

Zabrana i/ili brisanje kolačića od strane Korisnika može kompletno ili delimično da onemogući Korisniku pristup MarketKonekt Web-sajtu i/ili Uslugama, da promeni ili ukloni preferencije koje je Korisnik prethodno postavio na MarketKonekt Web-sajtu i/ili znatno da pogorša kvalitet Usluga, pri čemu MarketKonekt ne preuzima odgovornost.

Korisnik ima pravo da u bilo koje doba od MarketKonekta dobije informacije o podacima koji su sačuvani na njegovom terminalnom uređaju, slanjem pitanja MarketKonektu na sledeću e-mail adresu: info[at]marketkonekt[dot]com (e-mail adresa je napisana na ovaj način sa ciljem da nas zaštiti od SPAM-a; molimo Vas zamenite [at] sa @ i [dot] sa ‘.’). 

MarketKonekt koristi dva vida kolačića: „privremene“ (koji su izbrisani iz memorije terminalnog uređaja kada Korisnik zatvori internet pretraživač) i „stalne“ (koji su sačuvani na terminalnom uređaju Korisnika dok ih on/ona ne izbriše). Korisnik može da ukloni stalne kolačiće pomoću instrukcija internet pretraživača kojeg koristi. Kolačići koje koristi MarketKonekt sadrže identifikacioni broj koji pomaže kod identifikacije Korisnika.

Kolačići mogu da se isto tako instaliraju i od strane trećih lica sa ciljem da bi reklamirali robu i usluge koje mogu biti interesantne za Korisnika kada on/ona posećuje MarketKonekt Web-sajt i druge Web-sajtove. MarketKonekt nema pristup ili kontrolu nad upotrebom ovih kolačića. Ovi kolačići isto tako skupljaju informacije o načinu korišćenja MarketKonekt Web-sajta, kao na primer koji Web-sajt je preusmerio Korisnika prema MarketKonekt Web-sajtu, informacije o posetama Korisnika drugih Web-sajtova, ali ne skupljaju informacije kao što su imena, e-mail adrese, druge informacije za kontakt ili druge lične podatke koji bi omogućili nekom trećem licu da identifikuje Korisnika i da stupi u kontakt sa njim/njom.

2. Sa kime razmenjujemo Vaše informacije?

2.1. Javni sadržaj

MarketKonekt ima pravo na MarketKonekt Web-sajtu da distribuira i dostavlja javno dostupne sadržaje, uključujući sve Korisničke sadržaje lica povezanih na MarketKonektu, njihovih biznis partnera i svih drugih trećih lica, a Korisnici razumeju i slažu se da ta treća lica mogu da objave Korisnički sadržaj na njihovim Web-sajtovima ili medijumskim platformama. Oni treba da ukažu na Korisnika kao izvor tog Korisničkog sadržaja i na njihovom račun da prikažu i navedu javno-dostupne informacije, kao što su imena i fotografije.

2.2. Lica koja obrađuju podatke u ime MarketKonekta (Data procesori)

Sa ciljem da bi se izvršila tehnička podrška i administriranje MarketKonekt Web-sajta i da bi se obrađivale informacije za statističke i marketinške namene, prilikom testiranja i sondaža u vezi rada MarketKonekt Web-sajta, kada se vrše plaćanja i koriste druge usluge povezane sa MarketKonekt Web-sajtom, lični podaci i druge informacije o Korisniku mogu da se otkriju trećim licima i da budu obrađivani od strane trećih lica kojima je MarketKonekt dodelio izvođenje određenih usluga povezanih sa MarketKonekt Web-sajtom. Ovi podaci će biti otkriveni i odgovarajuće obrađeni samo do određenog stepena i obima, koji je neophodan da bi se izvršio dodeljeni posao. Prema tome, ta treća lica će dejstvovati kao Data procesori u ime MarketKonekta. Data procesori su upoznati koje su informacije predmet Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Ova lica će biti obavezana da obrađuju podatke samo i jedino shodno strogim instrukcijama MarketKonekta i nemaju pravo da koriste ili obrađuju lične podatke Korisnika na bilo koji drugi način i za druge ciljeve, osim za ciljeve navedene u Uslovima za korišćenje i ovoj Politici.

2.3. Direktni marketing

Prihvatanjem Uslova za korišćenje i ove Politike, Korisnik se slaže da se njegovi/njeni podaci obrađuju za direktni marketing. Korisnik ima pravo da se u svako doba usprotivi daljem obrađivanju njegovih/njenih ličnih podataka za direktni marketing, slanjem pismenog obaveštenja MarketKonektu na navedenoj kontakt adresi ili preko elektronske pošte. Korisnik ima pravo da bude informiran pre no što njegovi/njeni lični podaci prvi put budu otkriveni trećem licu ili iskorišćeni u njihovo ime za direktni marketing, kao i da mu se da mogućnost da se usprotivi takvim otkrivanjima i upotrebi.

Prihvatanjem Uslova za korišćenje i ove Politike, Korisnik izjavljuje da je informiran i prihvata da MarketKonekt dostavlja i otkriva njegove/njene lične podatke drugim kontrolorima podataka za marketing i reklamiranje na teritoriji i izvan teritorije zemalja Evropske unije, kada je to u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka Republike Makedonije. Korisnik ima pravo u svako doba da povuče svoju saglasnost za dalje dostavljanje njegovih ličnih podataka trećim licima, na načinu kao što je opisano u ovom članu.

2.4. Otkrivanje ličnih podataka

MarketKonekt se obavezuje da ne otkriva bilo kakve lične podatke i druge informacije o Korisniku ili o njegovom/njenom korišćenju Usluga, kao i da ne otkriva sakupljene podatke trećim licima – nadležnim organima, kompanijama, pojedincima i drugima, osim:

2.4.1. kada je to predviđeno u ovoj Politici ili u Uslovima za korišćenje ili kada Korisnik da jasnu saglasnost u momentu registracije ili kasnije;

2.4.2. kada je to potrebno zbog ispunjavanja neke zakonske obaveze MarketKonekta;

2.4.3. kada informacije traže državne vlasti, sudske vlasti ili službena lica, koja su u skladu sa važećim zakonom ovlašćena da traže i sakupljaju takve informacije u skladu sa zakonskim procedurama i propisima;

2.4.4. kada je otkrivanje ličnih podataka od strane MarketKonekta neophodno zbog zaštite prava, pravnih interesa i ugleda MarketKonekta, odnosno kada je povezano sa licima iz MarketKonekta ili Korisnicima;

2.4.5. kada se informacije otkrivaju zaposlenima u MarketKonektu ili saradnicima MarketKonekta zbog aktivnosti povezanih za administriranje MarketKonekta i korišćenje Usluga;

2.4.6. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom;

3. Kako čuvamo Vaše informacije bezbedne?

3.1. Politika za lica mlađa od 14 godina

MarketKonekt Web-sajt nije namenjen za lica mlađa od 14 godina. MarketKonekt nema nameru da sakuplja i obrađuje lične podatke lica mlađih od 14 godina. U slučaju da je lice mlađe od 14 godina dostavilo svoje lične podatke bez saglasnosti njegovih/njenih roditelja i/ili staratelja, oni treba odmah da obaveste R3 Infomediju.

3.2. Bezbednost

MarketKonekt obraća veliku pažnju na skupljanje, čuvanje i obradu ličnih podataka Korisnika, dobrom voljom, u pravcu dobro utvrđenih, jasnih ciljeva i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Republike Makedonije i drugih odgovarajućih zakona, ukoliko se radi o takvom slučaju. U tom smislu, MarketKonekt preuzima sve odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka Korisnika od slučajnog ili nezakonskog uništavanja, gubljenja, menjanja, otkrivanja ili neovlašćenog pristupa.

MarketKonekt obraća veliku pažnju i je odgovoran za zaštitu ličnih podataka Korisnika koje je dobio prilikom obezbeđivanja Usluga koje su predmet Uslova za korišćenje, osim u slučajevima: više sile, slučajnih događaja ili zlonamernih dejstva trećih lica i u slučaju da je Korisnik sam napravio ove informacije dostupne trećim licima.

3.3. Prava u pogledu ličnih podataka

Osim gore spomenutog prihvatanja Uslova za korišćenje i ove Politike, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa pravima utvrđenim Zakonom o zaštiti ličnih podataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

3.3.1. opšte pravo da bude informiran o svim navodima/pozivanjima u vezi zaštite i obrade podataka, koje je MarketKonekt dužan da obezbedi ex-officio ili na zahtev Korisnika, u skladu sa važećim zakonodavstvom koje je na snazi.

3.3.2. pravo da pristupi svojim podacima koje obrađuje MarketKonekt;

3.3.3. pravo da koriguje i ažurira svoje podatke koje obrađuje MarketKonekt;

3.3.4. pravo da traži da se njegovi/njeni lični podaci izbrišu ili blokiraju ukoliko nisu obrađeni u skladu sa ovom Politikom, Uslovima za korišćenje i važećim zakonima koji su na snazi;

3.3.5. pravo da potraži od MarketKonekta da obavesti treća lica kojima je otkrio lične podatke, o svakom brisanju, korekciji ili blokiranju podataka, osim u slučajevima kada je to nemoguće ili nije povezano sa prekomernim naporima od strane MarketKonekta;

3.3.6. pravo u svako doba, besplatno i bez razloga da se suprotstavi obrađivanju njegovih/njenih podataka sa ciljem direktnog marketinga, odnosno od strane ili u ime MarketKonekta ili trećeg lica da budu otkriveni trećim licima sa takvom namenom, u skladu sa važećim zakonodavstvom;

3.3.7. pravo da započne postupak pred nadležnim sudom da bi zaštitio svoja prava koja su mu dodeljena u skladu sa zakonima koji su na snazi.

Svaki registrovani Korisnik preko svog korisničkog računa može da koriguje i ažurira svoje lične podatke, sačuvane od strane MarketKonekta.

Korisnik može da ostvari svoja prava iz ovog člana slanjem pismenog zahteva MarketKonektu, sa datumom i potpisom i/ili u skladu sa bilo kojim zakonskim oblikom predviđenim sa zakonima koji su na snazi. Korisnik može da ostvari svoja prava u vezi njegovih/njenih podataka, lično ili preko ovlašćenog lica (sa punomoćjem overenom kod notara).060/022-5279

pomoć pri kupovini