00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Противпожарен апарат


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Противпожарен апарат
 • Availability:Contact
 • company profile

  Електровин

  • Company introduction:Електровин е компанија чија основна дејност се услуги од областа на електроенергетиката. Компанијата е основана во 2009 година. Како резултат на долгогодишно работно искуство и признание за посветеност и сериозност во извршувањето на нашите услуги во 2014 се стекнавме со Сертификат за Акредитирано Инспекциско Тело ИТ-084 и Решение за Техничка Инспекција издадено од Министерство за Економија. Нашето досегашно работење се карактеризира со постојан зголемен обем на работа и клиенти. Долгогодишното работно искуство како и големиот број успешно реализирани значајни проекти не сместува меѓу врвните компании во Македонија од областа на електроенергетиката и гарантира за квалитетно исполнување на задачите во областа на нашето делување. За да одговориме на барањата и потребите на нашите клиенти и за развој на компанијата во инспекциско тело ги имплементиравме потребните стандарди: • ISO 17020:2012 Стандард за Акредитација на Инспекциско Тело и • Решение за исполнетост на условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања на електроенергетски постројки, електрични производи и уреди издадено од Министерство за Економија. Располагаме со потребните вештини, знаење и опрема во полето на заштита на животната средина од физички штетности, заштита на луѓето во работната средина, изработување и консалтинг при изработка на елаборати за заштита на влијанија врз животната средина. Мерењето на параметрите за заштита на животната и работната средина се врши со професионални инструменти Поседуваме лиценци за проектирање, изведба, ревизија и надзор на градби од втора категорија. Едни од инструментите со кои располагаме се и инструментите за контрола и детекција на траса на нисконапонски и среднонапонски кабли до 35 kV и детекција на место на дефект на нисконапонски и среднонапонски кабли и надземни водови. Исто така, располагаме и со најновите инструменти за мерење на заштитно и громобранско заземјување на нисконапонски инсталаци. - Овластен сервис за одржување, сервисирање и испитување на противпожарн
  • Contact Person Name:Електровин
  • Address:Кочански пат 5
  • Post Code:2310
  • City:Vinica , Macedonia
  • Cell Phone #:070 736945
  • Telephone #:071 830715  071830715

  shopping assistance