00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА НА ВОДА


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Микробиолошка контрола на вода за пиење

  Водата е најважниот медиум без која човекот не може да живее. Од една страна е составен дел од нашето тело, од друга страна се што е околу нас има најголем процент вода и на крај ние мораме да ја внесуваме секојдневно. Таа не може да се замени со ниедна друга материја, затоа е важно да е чиста од секој аспект, а особено микробиолошки. Во минатото многу заболувања, како колерата, се пренесуваа и здобиваа токму од контаминирана вода. Денес овие ситуации се сé поретки поради микробиолошката исправност и контрола на водата која сé почесто се спроведува поради зголемената свест кај човекот. Може да се каже дека отсутството на микроорганизми во водата која ја користиме е од енормно значење за животот на земјата.

  Одредување на вкупен број бактерии
  Детекција и броење на E. Coli и колиформни бактерии на МФ (мембранска филтрација)
  Детекција и броење на Enterococcus spp. на МФ
  Детекција и броење на Pseudomonas spp. на МФ
  Детекција и броење на Salmonella spp. на МФ
  Детекција на сулфитредуцирачки клостридии на МФ
  Молекуларни метагеномски анализи

  Микробиолошка контрола на водени акумулации (базени, бунари, реки, езера).

  Микробиолошка контрола на отпадни води.
 • Availability:Contact
 • company profile

  Биоинженеринг

  • Company introduction:Био Инженеринг Доо е специјализирана компанија за истражување и развој на нови производи, системи и иновативни технологии во областа на екологија и индустриска биотехнологија, која изминатата година ја прошири својата дејност формирајќи Истражувачки центар за применета микробиологија и биотехнологија д-р Кунгуловски. Истражувачкиот центар спроведува молекуларни метагеномски анализи и разрешува најразлични индустриските проблеми, а воедно се занимава и со научно-истражувачка дејност. Анализи кои ги врши истражувачкиот центар: • Микробиолошка контрола на храна • Микробиолошка контрола на вода • Микробиолошка контрола на вино • Микробиолошка контрола на органски ѓубрива, седименти, компост, минерали и др. • Микробиолошка контрола на козметички производи • Тестови од молекуларна биологија • Одредување на токсини • Микробиолошка контрола на садови, прибор и амбалажа за животни намирници, детски играчки, средства за одржување на хигиена во домаќинства, тутунски преработки • Други тестови. Во Центарот се врши изолирање на чисти култури микроорганизми (бактерии, квасци и мувли) и нивно умножување кои понатаму наоѓаат широка примена во системите за третман на комунални и индустриски отпадни води, во традиционалното и органското земјоделско производство како биофертилизатори, стимулатори на растењето, биопестициди, во сточарското производство како пробиотици и пребиотици и др. Био Инженеринг Доо е основана како приватна компанија во 1998 години во Скопје, а изминатата година беше добитник на кофинансирачки грант од Фондот за Иновации и Технолошки развој. Компанијата, исто така, е добитник на неколку национални и интернационални награди за патенти и пронајдоци и претставува редовен партнер-учесник во FP5, FP6, FP7 проекти. Јадрото на компанијата е составено од универзитетски професор (микробиологија и индустриска биотехнологија) и двајца доктори на науки. Тимот со своето богато искуство во земјата и странство може да ви помогне во сите елементи на производствениот технолошки процес, од
  • Contact Person Name:Иван
  • Address:Иван Аговски 7-1
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Cell Phone #:070 454569
  • Telephone #:02 3070369  023070369

  shopping assistance