00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

ЕРП Софтвер


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Систем за планирање на ресурсите во претпријатието (ЕРП)
  Имањето на вистински ERP систем и најважно, вистинска професионална поддршка достапна за вас во секое време, ви овозможува да останете фокусирани на вашиот бизнис. ERP системот на ЕДУСОФТ е софистицирано решение за мали, средни и големи претпријатија. Апликацијата беше повеќе дизајнирана за да и овозможи на компанијата фокусирање на бизнис целите отколку управување со податоците. ERP системот на ЕДУСОФТ е робусна, едноставна за користење апликација, дизајнирана и развиена од водечки индустриски експерти со над 20 годишно работно професионално искуство.

  ЕРП системот на ЕДУСОФТ се состои од следниве модули:

  Сметководство и финансии
  Буџетирање
  Благајничко работење
  Магацинско работење
  Основни средства
  Управување со човечки ресурси
  Плати
  Сметководство и финансии
  "Испораката на ефикасно финансиско управување е поважно од кога и да е порано!"

  Денешните финансиски професионалци мораат да направат повеќе со помалку: соочувајќи се со поголеми барања но со помалку време и помалку ресурси. Многу е важно да се постават на свое место сигурни решенија за да дадат ефикасност и перформанси – не само во финансискиот сектор туку и во целата компанија. Со оваа поддршка, вие и вашите колеги можете да одржувате ефикасна финансиска контрола и да сте сигурни дека клучните бизнис одлуки се базирани на сигурни и ажурирани информации.

  Сметководствениот модул на ЕДУСОФТ е сметководствен софтвер од најдобра класа дизајниран за интегрирање со вашите индустриски и специфични компаниски апликации. Нашето решение обезбедува финансиска визибилност во реално време и контрола на луѓето, процесите и системите.

  Нашата апликација за Сметководство & Финансии е зрел софтверски продукт, развиван и усовршуван во повеќе од една декада, софистициран и подобруван секој ден според потребите на клиентите со цел колку што е можно повеќе, автоматизирање на нивната секојдневна работа.

  Карактеристики:

  Може да се користи во мали компании, но исто така и во големи компании со посложена хиерархиска структура
  Може да работи во еднокорисничка и повеќе корисничка околина (на еден или повеќе компјутери во мрежа)
  Дизајниран со користење на водечка развојна технологија
  Лесен за користење
  Високо флексибилен и стабилен
  Лесен за обука и едноставен за користење
  Едноставна интеграција со останатите апликации
  Достапен во пакет со инсталација и обука за крајните корисници
  Едноставна иинтеграција со останатите модули
  Буџетирање
  Модулот за буџетирање на ЕДУСОФТ им овозможува на финансиските експерти лесна транзиција од табелите склони на грешки и различности кон автоматизиран систем кој обезбедува алатки за целосно буџетирање, предвидување, консолидирање на податоци и правење извештаи. Малите, средни и големи бизниси кои бараат да преминат на пофлексибилен, посигурен, доверлив систем можат да ја користат нашата апликација за буџетирање, едно интуитивно спремно решение кое е идеално за различни области на индустријата, вклучувајќи производство, здравство, големо продажба/дистрибуција, малопродажба, бизнис сервиси и непрофитни дејности.

  Нашата апликација за буџетирање овозможува централизирана, безбедна база на податоци така што сите промени во податоците на компанијата автоматски се ажурираат. Таа е моќна калкулациска машина која овозможува сите пресметки не само да се математички точни туку и да бидат во спрега и да ги следат сметководствените принципи. Ова значи дека податоците се 100% точни. Со визардите и менијата на апликацијата за буџетирање, вие само ги внесувате податоците, а системот ја работи работата за вас, елиминирајќи ја потребата за креирање и одржување на комплексни формули, макрои и линкови. Сите ваши промени автоматски се ажурираат низ целиот ваш план.

  Бизнис логиката на нашата апликација за буџетирање автоматски ја генерира завршната сметка , а готовинските текови автоматски се креираат од завршната сметка. Се е совршено синхронизирано. Како дополнение, апликацијата доаѓа со пред-креирани извештаи вклучувајќи извештаи во форма на презентации кои можат да бидат прилагодени и кастимизирани за различни потреби и намени. Потоа, тие можат да бидат експортирани во Excel за понатамошна кастимизација.

  Модулот за буџетирање на ЕДУСОФТ ги намалува грешките, заштедува време и е готов за неколку минути. Тој е дизајниран за малите и средни претпријатија со ограничени ИТ ресурси и може да се користи веднаш тука локално или како хостирано решение. Ние навистина мислиме дека тој е одлична опција за оние кои се стремат кон поавтоматизирано буџетирање и предвидување.

  Благајничко работење
  Едноставно управување со вашата готовина

  Модулот за благајничко работење на ЕДУСОФТ обезбедува лесен начин за следење на вашите пари и подобрување на финансиската контрола.

  Карактеристики:

  Следи се што треба да платите. Ние тоа го правиме брзо и лесно со регистрирање на сите пари што влегле и излегле од вашиот бизнис; тоа е еден од начините на кои ви помагаме да го водите бизнисот.
  Лесно внесување и управување со готовинските трансакции: брзо креирање на приходните трансакции и регистрирање на сите ваши деловни трошоци на едно место. Можете лесно да ги едитирате трансакциите и кога е потребно да имате преглед на сите банкарски сметки со помош на извештајот за тотали.
  Лесно управува со вашите банкарски и готовински трансакции: дава преглед на сите трансакции во вашите банкарски сметки со регистрирање на готовинските депозити, приливи и одливи од сметките. Можете да додадете повеќе банкарски сметки, да ги регистрирате трансферите помеѓу сметките и да го документирате повлекувањето на пари од сопственикот (пари повлечени од бизнисот од страна на сопственикот) како и вложувањата на сопственикот.
  Го следи готовинскиот тек: брзо креира извод на отворени ставки за купувачите и добавувачите кој можете да им го испратите за да ги видат отворените побарувања и да ги платат
  Креира продажни и трошковни типови кои му одговараат на вашиот бизнис: Овој модул се нуди со неколку пред-фиксирани продажни и трошковни типови, но вие можете дополнително да додадете категории според вашите деловни потреби
  Едноставна интеграција со останатите модули
  Магацинско работење
  Модулот за магацинско работење на ЕДУСОФТ го преведува потенцијалот во продуктивност со примена на докажана технологија во вашата идна работа. Нашата апликација ги подбрува перформансите со снабдување на компаниите со технологија која ја подобрува севкупната магацинска ефикасност и директните услуги. Овој иновативен софтвер го поедноставува процесот на управување со залихи преку автоматизација, обезбедувајќи интегрирани операции на сите нивоа на магацинското управување. Ние им помагаме на компаниите да ги намалат трошоците притоа обебзедувајќи им додадена вредност на клиентите со компаниска интеграција во реално време. Нашиот софтвер за магацинско работење го оптимизира вашиот бизнис ставајќи ја продуктивноста на прво место.

  Карактеристики:

  Регистрирање на набавките
  Регистрирање на испораките
  Мониторинг на користените материјали
  Модул за генерирање на извештаи
  Едноставна интеграција со останатите модули
  Основни средства
  Со само неколку клика на вашиот маус, можете да го направите книжењето на основните средства, амортизацијата, нивното водење и извештаите од многу комплицирано до апсолутно јасно и лесно. Интуитивниот интерфејс на софтверот за Основни средства на ЕДУСОФТ ви овозможува преглед на сите детали за тоа како се пресметува моменталната амортизација на основните средства.

  Карактеристики:

  Регистрирање на основните средства
  Пресметување на амортизација и ревалоризација
  Автоматско книжење во финансиското книговодство
  Модул за генерирање на извештаи
  Едноставна интеграција со останатите модули
  Управување со човечки ресурси
  Софтверот за човечки ресурси на ЕДУСОФТ го води процесот, олеснувајќи им на менаџерите во водењето грижа за потребите на овие ресурси. Користењето на софтверските програми му заштедува време и енергија на менаџерот со тоа што ги прави задачите лесни и едноставни за разбирање. Точноста во регистрирањето се подобрува кога се користи софтверскиот програм и програмите се генерално дизајнирани така да ги препознаваат очигледните грешки во внесените податоци пред истите да бидат снимени во системот.

  Карактеристики:

  Внесување и водење на податоци на вработените, вклучувајќи нивни лични податоци, податоци за нивното образование и здравствена состојба, како и професионалното искуство.
  Модул за генерирање на извештаи
  Едноставна интеграција со останатите модули
  Плати
  Во днешниов свет на конкурентски пазар и побарувачка на висок квалитет, неопходно е да имате сеопфатно решение за пресметување на платите на вработените, па оттука и потребата за интелигентен софтвер за плати. Нашето софтверско решение за Плати совршено се вклопува во корпоративниот свет за да ги задоволи потребите на човечките ресурси, бидејќи е доволно интелигентен да го спроведува процесот со 100% согласност со законската регулатива.

  Карактеристики:

  Регистрирање на месечните параметри за пресметка на платите
  Регистрирање на индивидуалните параметри на секој вработен за пресметка на платата
  Регистрирање на сите кредити по вработен
  Пресметка на платите и автоматско книжење во финансиското книговодство
  Генерирање на извештаи поддржувајќи разни видови на извештаи, платни списоци, М4 обрасци, урнеци за даночна администрација и сл.
  Едноставна интеграција со останатите модули
 • Category:Software
 • Availability:Contact
 • Seller:Edu Soft
 • company profile

  Edu Soft

  • Company introduction:EduSoft is an ISO 9001:2000 certified software engineering company with expertise and focus on high-quality software develpment. Founded in 1990 in Skopje, Macedonia, and pioneering the software product development process, EduSoft has consistently delivered quality software products and solutions to the leading companies and organizations in the region. Design, development and implementation of Software and e-Commerce -Solutions -Web development -Consulting in the area of IT -IT Education and training -Technical support for end users
  • Contact Person Name:Бехар Хаџихамза
  • Address:Стив Наумов 1-1/1
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:023127323
  • Fax #:023130399
  • Year registered:1990
  • Total employees:25
  • Export percentage:30
  • Geo Location:Show  023127323

  shopping assistance