00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Professional supervision of construction projects


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Стручниот надзор над изградба на објект е клучна врска меѓу инвеститорот и изведувачот. Избор на инвеститорот е кому ќе му ја додели оваа одговорна задача, а должност на надзорниот орган е да го контролира процесот на материјализирање на идеите. „АРС-ИНЖЕНЕРИНГ“ нуди услуги во оваа област во својство на проектен и стручен надзор. Надзорниот орган сноси голема одговорност при изградба на еден објект. Неговата основна задача е да ја контролира работата на теренот: - да врши проверка на изградбата, дали истата е во согласност со пропишаните локациски услови, основниот проект и одобрението за градење; - да гарантира дека изработката е во согласност со важечките технички правила и прописи; - изведбата на конструктивните и неконструктивните елементи да е во согласност со проектната документација; - да врши контрола на вградените материјали и количини; - со изготвување на завршен извештај да ја потврди состојбата на теренот. „АРС-ИНЖЕНЕРИНГ“ гарантира за стручно и совесно работење. Ако работата се изведува совесно не постои начин да се надмине проектираната состојба на количините за вградените материјали, а со тоа и цената на чинење на објектот.
 • Availability:Contact
 • company profile

  ARS-ENGEINEERING

  • Contact Person Name:Радомир
  • Address:бул.Октомвриска Револуција 34
  • Post Code:1300
  • City:Kumanovo , Macedonia
  • Telephone #:031427576
  • Fax #:031426218
  • Geo Location:Show  031427576

  shopping assistance