Елаборати за Заштита на Животната Средина

Елаборати за Заштита на Животната Средина

 • Опис на производот : Врз основа на член 24 од законот за Заштита на животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/05 ) и измените и дополнувањата на Законот за животна средина (“Службен весник на РМ“ бр.24/07). Член 24 Елаборат за заштита на животната средина Правните или физичките лица кои вршат дејности или активности кои не спаѓаат во проектите, согласно со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, се спроведува постапка за оцена на влијанието врз животната средина се должи да изготват елаборат за заштита на животната средина со цел да се оцени влијанието на дејностите или активностите врз животната средина (во натамошниот текст: елаборат), пред да започнат со спроведување на пректот и истиот да го достават до органот надлежен за одобрување на спроведувањето на проектот. Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на државнта управа, надлежен за работите од областа на животната средина, ги одредува дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и градоначалникот на општината во градот Скопје. Постојаните и правните физички лица кои вршат дејности одредени со овој член се должни да изработат или да го изменат постојниот елаборат со цел да го усогласат своето работење со пропишаните гранични вредности на емисии. Член 212 – ѓ Прекршоци од I категорија Глоба во износ од 3.000 евра во денаска противредност ќе се изрече за прекршок на правното лице доколку: - Не изработи елаборат за заштита на животната средина утврден со прописите од членот 24 на овој закон, како и истиот не го достави на одобрување до надлежниот орган, не ги исполнува условите пропишани во елаборатот. - Глоба во износ од 500 евра во денарска противредност ќе се изрече на службено лице во правното лице. - Глоба во износ од 500 евра во денарска противредност ќе се изрече на физичкото лице. - Глоба во износ од 200 евра во денарска противредност ќе се изрече за физичкото лице доколку дава лажна изјава и неточни податоци
 • Продавач : Еко Стилинг
 • Достапност : Контакт
 • Земја на потекло : Македонија
 • Цена со ДДВ : Дознај ја цената
 • Минимална количина за нарачка : 1

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА

Еко Стилинг

 • Опис на компанијата : ЕкоСтилинг е компанија која се занимава со проектирање, изведба и завршни работи во ентериерот. Исто така се занимава со изработка на Елаборати за Заштита на Животната Средина, кои се почесто се на списокот барања на надлежните институции (Општини и Министерства)
 • Име на контакт лице : Бојан
 • Адреса : ул. Св. Кирил и Методиј
 • Поштенски код : 1000
 • Град : Скопје , Македонија
 • Мобилен # : 075336339
 • Телефон # : 023161628
 • Факс # : 023161628
 • Гео локација : Прикажи

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ ВО МАКЕДОНИЈА

Најди го производот што ти треба
Шахти
Продажба на: Канализациски шахти, водомерни шахти, кабловски шахти и шахти за смирување на водата. Изработени според европски стандарди.
VIP Супериорна линија санитарни контејнери
- технички податоци: * Должина: 6058 mm * Ширина: 2990 mm * Надворешна висина без дигање очи: 2920 mm * Надворешна висина со кревање очи: 3.050 mm * Тежина: 6700 кг (дами), 6.400 килограми (мажи) * Моќност: 400V/32A * Свежа вода: 3 / 4''GEKA-приклучок Socket * Топла вода: 5 L топла вода резервоарот * Канализација: HT-цевки NW 100 - внатрешни работи: - Дами: * 4 WC (LED окупирана сигнал) * 2 мијалници (Touchless инфрацрвен сензор) - мажи: * 2 WC прегради (LED окупирана сигнал) * 4 писоар (Touchless радар сензор) * 2 мијалници (Touchless инфрацрвен сензор) * Електрични подно греење / воздух грејач * Клима уред * LED кат рефлектор * 46''LED дисплеј (со вграден компјутер) * BOSE саунд систем * Сапун диспензе * Хартиена крпа диспенз * Надворешна фасада: лим, бели алуминиумски сјај со позадинско осветлување за родовпиктограм
Тоалет кабина TOI Fresh
Тоалетни кабини ТОИ ТОИ - Технички податоци: * Должина: 1,20 m * Ширина: 1,20 m * Висина: 2,32 m * Тежина: 106 кг * Резервоар: затворен, 250 литри отпадни води, резервоар со интегрирана двојана вентилација - Внатрешност: * писоар * Држач за тоалетна хартија * заклучување * Под против лизгање * Пол- индикатор * Зафатено- индикатор * огледало * Закачалки

Други производи од животна средина на MarketKonekt.

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ ВО СРБИЈА

Find the product that you need

Salon ashtray

Ashtray

The trash bin - Type 8


Other Environmental Products on MarketKonekt.

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ ВО БУГАРИЈА

Find the product that you need
Other Environmental Products on MarketKonekt.


НАЈАВА
Заборавена лозинка

ИНФО БЛОК
 
 
 
 
 

 
За повеќе информации во врска со веб сајтот
MarketKonekt.com
контактирајте нé на:
 
 • Тел. +389 (0)2 3177 888