00

Најава во твојот профил
Нов корисник? | Заборавена лозинка?

 • Јазик

Елаборати за Заштита на Животната Средина


 • опис на производот
 • профил на компанијата
опис на производот
 • Опис на производот:Врз основа на член 24 од законот за Заштита на животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/05 ) и измените и дополнувањата на Законот за животна средина (“Службен весник на РМ“ бр.24/07). Член 24 Елаборат за заштита на животната средина Правните или физичките лица кои вршат дејности или активности кои не спаѓаат во проектите, согласно со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, се спроведува постапка за оцена на влијанието врз животната средина се должи да изготват елаборат за заштита на животната средина со цел да се оцени влијанието на дејностите или активностите врз животната средина (во натамошниот текст: елаборат), пред да започнат со спроведување на пректот и истиот да го достават до органот надлежен за одобрување на спроведувањето на проектот. Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на државнта управа, надлежен за работите од областа на животната средина, ги одредува дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и градоначалникот на општината во градот Скопје. Постојаните и правните физички лица кои вршат дејности одредени со овој член се должни да изработат или да го изменат постојниот елаборат со цел да го усогласат своето работење со пропишаните гранични вредности на емисии. Член 212 – ѓ Прекршоци од I категорија Глоба во износ од 3.000 евра во денаска противредност ќе се изрече за прекршок на правното лице доколку: - Не изработи елаборат за заштита на животната средина утврден со прописите од членот 24 на овој закон, како и истиот не го достави на одобрување до надлежниот орган, не ги исполнува условите пропишани во елаборатот. - Глоба во износ од 500 евра во денарска противредност ќе се изрече на службено лице во правното лице. - Глоба во износ од 500 евра во денарска противредност ќе се изрече на физичкото лице. - Глоба во износ од 200 евра во денарска противредност ќе се изрече за физичкото лице доколку дава лажна изјава и неточни податоци
 • Достапност:Контакт
 • Продавач:Еко Стилинг
 • Земја на потекло:Македонија
 • Минимална количина за нарачка:1
 • профил на компанијата

  Еко Стилинг

  • Опис на компанијата:ЕкоСтилинг е компанија која се занимава со проектирање, изведба и завршни работи во ентериерот. Исто така се занимава со изработка на Елаборати за Заштита на Животната Средина, кои се почесто се на списокот барања на надлежните институции (Општини и Министерства)
  • Име на контакт лице:Бојан
  • Адреса:ул. Св. Кирил и Методиј
  • Поштенски број:1000
  • Град:Скопје , Македонија
  • Мобилен #:075336339
  • Телефон #:023161628
  • Факс #:023161628
  • Локација на мапа:Прикажи  070/287-777

  за информации и помош при купување