00

Влез в профила
Нов потребител? | Забравена парола?

 • Език

Условия и правила за използване на MarketKonekt.com

Условия и правила за използване на MarketKonekt.com

1. Общи разпоредби

С тези условия за ползване на уебсайта MarketKonekt.com и неговите услуги и функционалност (наричани по-долу: Условия за ползване) се определят правата и задълженията за използване на уебсайта MarketKonekt.com (наричан по-долу MarketKonekt.com).

Правото на ползване на MarketKonekt.com е лично на потребителя (потребителят може да бъде физическо или юридическо лице) и не може да се прехвърля на друго лице или субект. Потребителят е отговорен за защита на поверителността на неговата парола. Потребителят признава, че въпреки че Интернет е до голяма степен сигурно място, понякога има пречки в работата или събития, които са извън контрола на Р3 Инфомедиа и Р3 Инфомедиа не носи отговорност за данни, които са загубени, докато се извършва прехвърляне на информация чрез Интернет. Въпреки, че целта на Р3 Инфомедиа е MarketKonekt.com да бъде достъпен нон-стоп, сайтът може да е недостъпен от време на време поради някаква причина, включително, без ограничение, рутинна поддръжка. Потребителят разбира и признава, че в зависимост от обстоятелствата, в рамките и извън контрола на Р3 Инфомедиа, достъпът до MarketKonekt.com може да бъде прекъснат или суспендиран от време на време.

Въвеждането на информацията е автоматизирано чрез подходящи електронни онлайн формуляри на MarketKonekt.com. Чрез въвеждане и изпращане на информация от страна на потребителя, потребителят предоставя право на Р3 Инфомедиа да публикува тази информация на MarketKonekt.com.

Р3 Инфомедиа не носи отговорност за точността, надеждността и съдържанието на информацията, която е въведена от потребителите, т.е. публикувана на MarketKonekt.com. За точността, надеждността и съдържанието на информацията за продуктите/услугите и фирмите/професионалистите отговаря фирмата/професионалистът, който/която е въвел/въвела същата.

MarketKonekt.com и неговата функционалност са достъпни за лица на възраст от 18 години или повече. Ако сте най-малко на 14 години, но все още не сте навършили 18 години, можете да използвате MarketKonekt.com под надзора на ваш родител или настойник, който е съгласен с тези Условия за ползване. Никое лице под 14 години няма право да използва MarketKonekt.com.

Р3 Инфомедиа може да промени тези Условия за ползване чрез писмен или електронен документ. В такъв случай, Р3 Инфомедиа ще уведоми своите клиенти по подходящ начин (включително и публикация на MarketKonekt.com) за промяната, не по-късно от 7 дни преди влизането и в сила. Всеки потребител е съгласен редовно да посещава MarketKonekt.com и да се информира за такива промени.

Всеки потребител носи пълна отговорност за своите действия при ползването на MarketKonekt.com. Също така, всеки потребител се съгласява да обезпечи и няма да счита за отговорна Р3 Инфомедиа, нейните отговорни лица и служителите за всички изисквания за обезщетение и разходи, включително разходи за правна помощ, които могат да възникнат от използването на този уебсайт от крайния потребител, и за нарушение на Условията за ползване.

Всеки регистриран потребител се съгласява да получава известия на e-mail адреса, с който е регистриран на MarketKonekt.com. Известията са свързани с услугите на MarketKonekt.com.

Потребителите ще получават известие на е-mail:

 • когато ще им бъде изпратено съобщение чрез вътрешната система за изпращане и получаване съобщения,
 • ако потребителят е избрал да проследява продукт ще бъде уведомен, когато има промяна в информацията за този продукт,
 • ако потребителят е избрал да следва компания ще бъде уведомен за всяка дейност на компанията като добавяне на нов продукт, промяна на съществуващ продукт, продукт в промоция или отстъпка, и др.,
 • когато има нови публикувани продукти на фирмата,
 • когато има ново искане за продукти на фирмата,
 • преди изтичане на пакета и др.

Също така, всеки регистриран потребител се съгласява да получава директна поща на e-mail адреса, с който е регистриран на MarketKonekt.com.

Потребителят се задължава при използване на предоставяните от MarketKonekt.com Услуги да не зарежда, разполага на сървър на MarketKonekt.com и да не прави достояние по какъвто и да е било друг начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, видео, фотографии, графики, аудио-материали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

1.1. което противоречи на македонското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване, Интернет етиката, правилата на добрите нрави и морала;

1.2. което е обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

1.3. което представлява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, чието разкриване е забранено от договор, закон или от акт на компетентен държавен или общински орган;

1.4. съдържащо информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

1.5. съдържащи лични данни относно трети лица или друга защитена от закона информация, освен при спазване на всички приложими изисквания за тяхната защита, обработване и използване;

1.6. приканващи към или съдържащи насилие над хора или животни, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора или животни;

1.7. изобразяващи катастрофи и други тежки инциденти или престъпления, жертви от катастрофи, инциденти или престъпления;

1.8. с порнографско или открито сексуално съдържание;

1.9. представящи или приканващи към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, както пропагандиращи всякаква друга недемократична идеология;

1.10. накърняващи доброто име, честта или достойнството на трети лица;

1.11. призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

1.12. представящи или насърчаващи поведение, което застрашава опазването на околната среда;

1.13. съдържащи информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;

1.14. нарушаващи каквито и да е било имуществени права или законни интереси на трети лица;

1.15. с лошо качество и неясно съдържание;

1.16. с големина на файла над определените на съответните Интернет страници в Уебсайта MarketKonekt.com максимални размери.

Ако такива продукти бъдат открити от Р3 Инфомедиа, те ще бъдат незабавно изтрити. Ако смятате, че продуктите и услугите са разрешени за продажба в съответствие със законите в Македония и приложимите чужди закони и че не нарушават същите, трябва да го докажете. Публикуваните продукти и услуги трябва да бъдат в съответствие със законовите и подзаконските актове за съответната дейност в Македония.

Р3 Инфомедиа има право да събира, съхранява, анализира и използва статистически данни за използването на MarketKonekt.com с цел да информира своите клиенти, потребители, други страни, да публикува в други медии, да провери достоверността на e-mail адреса на потребителя и да комуникира с потребителя по отношение на услугите на MarketKonekt.com.

Р3 Инфомедиа си запазва правото да провери информацията на фирма или професионалист, подадена при регистрация, както и информация за всеки вписан продукт или услуга с цел да се провери тяхната достоверност. Ако Р3 Инфомедиа сметне, че информацията не е валидна или не е в съответствие с тези Условия за ползване има право да я изтрие.

Р3 Инфомедиа не носи отговорност за възникване на щети поради публикувана информация за продукт, услуга, фирма или професионалист.

Р3 Инфомедиа си запазва правото да добавя, променя, надгражда, отменя, спира услуги или да променя условията на услугите на MarketKonekt.com без предизвестие.

2. Правила за ползване

 1. Не въвеждайте връзки към други уеб сайтове.
 2. Не пишете непроверени изявления срещу конкуренцията. Непроверени и/или нецензурни изявления ще бъдат изтрити от Р3 Инфомедиа.
 3. Не включвайте информация или по друг начин не използвайте материал, който е предмет на интелектуална собственост или други изключителни права на трети лица без тяхно знание и разрешение.
 4. Не включвайте лични данни, които се отнасят до други хора, без тяхното предварително одобрение.
 5. Не рекламирайте, не промотирайте или по друг начин не обявявайте чужд продукт или услуга.

3. Основни напътствия и указания

Когато се регистрирате като юридическо лице (фирма) или физическо лице (потребител):

 1. Въведете валидни данни за Вашата или фирмата в която работите.
 2. Въведете и използвайте само законно, прилично и вярно съдържание.
 3. Моля да се съобразите с "етикета" при въвеждане на данни, т.е. не пишете целия текст с главни букви или нестандартен шрифт.

Когато въвеждате продукт или услуга:

 1. Вашият продукт трябва да бъде поставен в категория, която най-добре описва вашия продукт или услуга (Вашият продукт може да бъде променен в процеса на разглеждане, ако не е в правилната категория). Един  продукт може да се публикува най-много в 3 различни категории.
 2. Продуктите, които се отнасят за продажба трябва да бъдат в раздел Продукти на MarketKonekt.com, а исканията за оферти - в раздела Купувачи. Исканията за оферти могат да бъдат публикувани най-вече в 3 категории.
 3. Не е позволено една и съща компания да поставя едни и същи продукти повече от веднъж.
 4. Не публикувайте продукти или услуги, които не са разрешени за продажба в съответствие със законодателството в Македония. Ако такива продукти или услуги бъдат открити от Р3 Инфомедиа, те ще бъдат незабавно отстранени.

4. Политика на авторско право, търговска марка и интелектуална собственост

Всяко копиране, разпространение, предаване или по друг начин модификация и използване на този уебсайт без изричното писмено разрешение от Р3 Инфомедиа е строго забранено. Всяко нарушение на тази политика може да доведе до нарушаване на авторските права, търговската марка и/или друга интелектуална собственост и може да доведе крайния потребител до гражданско и/или наказателно преследване и/или наказания.

Р3 Инфомедиа не носи отговорност, за указания на потребителя дали определен материал е защитен с авторски права или търговска марка. Потребителят е отговорен за всяка вреда, причинена от всяко нарушение на авторски права, търговски марки, права на собственост или други вреди, произтичащи от такова обстоятелство.

 

 02/805-1549

помощ при пазаруване