00

Влез в профила
Нов потребител? | Забравена парола?

  • Език

Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В УЕБСАЙТА MARKETKONEKT(„Политика”)

Предоставянето на всякаква информация или съдържание от Потребителя има доброволен характер и се подчинява на Условията за ползване, неразделна част от настоящата Политика за използване и опазване на информацията (наричани по-долу за краткост “Политика”).

1. Каква информация събираме, как и за какви цели я използваме

1.1.Потребителска информация

MarketKonekt има право да събира и използва информация относно Потребителите. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва имена, населено място, адрес на електронна поща, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда или е предвидена при ползване на Услугите в уебсайта MarketKonekt (достъпна чрез MarketKonekt com).

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при сключване на договора, MarketKonekt ясно обозначава задължителния или доброволен характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставяне. С изразяване на съгласие с Условията за ползване, Потребителят се съгласява, че потребителската информация за него може да бъде обработвана съгласно предвиденото в тази Политика.

Предоставянето на лични данни, означени като задължителни за предоставяне в съответните електронни форми за регистрация в MarketKonekt, е необходимо с оглед регистрацията на Потребителя и съответно достъпа му до Потребителските услуги, за които се изисква регистрация. Непредоставянето на тази информация представлява пречка за успешното извършване на регистрацията или е основание за едностранното й прекратяване от страна на MarketKonekt в съответствие с Условията за ползване.

Извън информацията по-горе, MarketKonekt има правото (но не и задължението) автоматично да запазва определена информация, която терминалното устройство на Потребителя изпраща към Сървъра на MarketKonekt във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на Сървърите на MarketKonekt и може да включва информация за страниците в уебсайта MarketKonekt, които Потребителят е посетил, уебсайтовете, които са препратили Потребителя към уебсайта MarketKonekt, уебсайтовете, които е посетил чрез електронни препратки в уебсайта MarketKonekt, датата и часа на тези посещения, IP адреса на Потребителя, вида на Интернет браузъра, който Потребителят използва, използваните от Потребителя ключови думи при търсене в справочника MarketKonekt, броя потребители, видели даден банер в уебсайта MarketKonekt, броя кликове върху банерите в уебсайта MarketKonekt и др. подобни. Тази информация не е свързана с идентифицираща конкретния Потребител информация и се използва за проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите Услуги. Тази информация може да бъде обработвана и съхранявана от MarketKonekt в персонализиран вид, заедно с друга информация относно Потребителя, предоставена от него при регистрацията или ползването на Услугите.  Освен това, MarketKonekt събира лог-файлове (дата, време и съответно източник – IP адреси), когато това се изисква от действащото законодателство, както и лог-файлове и всяка друга информация необходима за възпроизвеждане на извършени при ползване на Услугите електронни изявления от страна на Потребителя (напр. приемане на Условията за ползване и други подобни) и идентифициране на Потребителя, в случай на възникване на спор.

1.2. Публично достъпно съдържание. Потребителско съдържание

Потребителското съдържание (независимо дали съдържа лични данни или не), което Регистрираният потребител публикува в уебсайта, както и всяка информация, която той предоставя при ползването на Услугите (като имена, населено място, адрес на електронна поща, снимки, телефони, дата на раждане, информация за профили в социални мрежи и др.), са публично достъпни в уебсайта MarketKonekt и чрез публикуването им в уебсайта MarketKonekt,  Потребителят се съгласява с тяхно разкриване,.

С оглед избягване на съмнение, MarketKonekt няма за цел да събира, използва, съхранява или обработва по какъвто и да било друг начин лични данни или каквато и да е друга информация, която е обект на специална закрила съгласно действащото законодателство, посредством потребителското съдържание, публикувано от Регистрирания потребител в уебсайта MarketKonekt, нито следи за наличието на такава информация в него. Изпращането на потребителското съдържание и на каквито и да е лични данни или друга информация, включени в него, или по друг начин при ползването на Услугите от страна на Потребителя, е изцяло на негов риск и отговорност. С приемането на Условията за ползване и на настоящата Политика, Потребителят декларира, че той/тя е информиран, приема и се съгласява, че всяка информация (включително личните данни), част от Потебителското съдържание, публикувано от него/нея, или от неговия/нейния Потребителски акаунт, ще бъдат публично достъпни за всички Потребители на уебсайта MarketKonekt, както и за трети лица, на които MarketKonekt им предоставя достъп до това Потребителско съдържание или друга информация, съгласно предвиденото в Условията за ползване и в настоящата Политика. Потребителят също така декларира и гарантира, че при публикуване на Потребителското съдържание и на каквато и да е друга информация той/тя не нарушава правата на трети лица във връзка с техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че той/тя предварително е получил тяхното съгласие за публикуване (доколкото такова е необходимо съгласно приложимото законодателство).

MarketKonekt събира и използва информацията по т. 1.1 за целите, предвидени в Условията за ползване и в настоящата Политика, като предоставяне на услуги, осигуряване на възможности на Потребителя за достъп и управление на Потребителския акаунт, за изпълнение на предвидените в закона задължения, за осъществяване и закрила на неговитенейните защитените със закон права и правни интереси, за предлагане на стоки и/или услуги от MarketKonekt на Потребителите, офериране на стоки и/или услуги, предлагани от трети лица, за промоции, организиране на запитвания, анкети и проучвания и за статистически цели.

1.3. Услуги свързвани с трети лица

MarketKonekt може да предостави възможност на трети лица, като например Facebook, да публикуват в своите уебсайтове публично достъпно съдържание от продукти и фирми в уебсайта MarketKonekt. Това съдържание не трябва да включва лични данни и се ограничава единствено до информация относно юридически лица. 

Освен това, по своя преценка, Потребителят на MarketKonekt  може да сподели (чрез услугата Facebook Connect, например) информация за себе си,
която е публично достъпна на други уебсайтове, включително и информация за това с кого е свързан на съответните уебсайтове (например негови приятели и списъци с контакти). Настоящата  Политика не се прилага към информацията, която се съхранява за Потребителя и неговите приятели на други уебсайтове. Събирането, съхраняването, опазването и обработването на тази информация се подчинява на условията и правилата на съответните уебсайтове. В случай, че Потребителят не желае неговите/нейните приятелите, контактите му и друга информация за него, налична в други уебсайтове, да бъдат споделяни в уебсайта MarketKonekt, тогава Потребителят може да промени настройките за поверителност на неговия/нейния акаунт в съответните уебсайтове.

1.4. Кукита/“Бисквитки” (Cookies)

MarketKonekt има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго терминално устройство на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя като идентифицират сайтовете/страниците които използва/търси използваното от него/нея терминално устройство.

При предоставяне на услугите MarketKonekt съхранява информация и получава достъп до такава информация и процесите, съхранени в терминалното устройство на потребителя с цел:

1.4.1. Осигуряване на нормален и качествен достъп на Потребителя до Услугите с всички техни функционални възможности; проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на терминалното устройство на потребителя необходими за нормалния достъп и ползване на Услугите и неговото/нейното информиране за липсата на такива;

1.4.2. да проследи и предотврати извършването на мултиакаунтинг (регистрация и използване на множество потребителски акаунти от едно лице) и злоумишлени действия;

1.4.3. визуализира или скрива елементи от уебсайта MarketKonekt, които имат специфични изисквания за съвместимост или несъвместимост с конкретни свойства, качества или опции на терминалното устройство на Потребителя (напр. ширина на екран; разделителна способност и др.);

1.4.4. да приспособи Услугите и да осигури автоматизирано показване или скриване на различни елементи от уебсайта MarketKonekt съобразно предпочитанията и настройките на потребителя;

1.4.5. да рекламира и проучва предпочитанията на Потребителя.

В използваните от MarketKonekt кукита (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на потребителя като физическо лице, а единствено се цели и се осигурява идентифициране на използваните от Потребителя браузър и/или терминално устройство.

Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него терминално устройство.

Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на Потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност на Потребителя да достъпи уебсайта MarketKonekt и/или Услугите, да промени или премахне предпочитанията, предварително зададени от него в уебсайта MarketKonekt настройки и/или съществено да влоши качеството на Услугите, за което MarketKonekt не носи отговорност.

Потребителят има право по всяко време да получи информация относно съхраняваните от MarketKonekt в използваното от него терминално устройство данни като отправи съответно запитване към MarketKonekt на следния адрес: privacy[at]MarketKonekt[dot]com (e-mail адресът е изписан по този начин, с цел да се защитим от спам; моля заместете [at] с @, а [dot] с ‘.’)

MarketKonekt използва два вида кукита – “временни” (които се изтриват от паметта на терминалното устройство на потребителя след затварянето на интернет браузъра) и “постоянни” (които остават запаметени на терминалното устройство на потребителя, докато той не ги изтрие). Постоянните кукита могат да бъдат отстранени от потребителя съобразно инструкциите на използвания интернет браузър. Използваните от MarketKonekt кукита съдържат идентификационен код, който помага за идентифициране на Потребителя.

Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които може да представляват интерес за Потребителя по време на неговото/нейното посещение на уебсайта MarketKonekt и другите уебсайтове. MarketKonekt няма достъп до или контрол върху използването на тези кукита. Тези кукита също събират информация за начина на ползване на уебсайта MarketKonekt, като например, кой уебсайт е препратил Потребителя към уебсайта MarketKonekt, кои Интернет страници е посетил Потребителя в уебсайта MarketKonekt, информация за посещенията на Потребителя в други уебсайтове, но не събират информация като имена, електронен пощенски адрес, друга информация за контакти или други лични данни, които биха могли да дадат възможност на трето лице да идентифицира Потребителя или да се свърже с него/нея.

2. С кого споделяме вашата информация?

2.1. Публично съдържание

MarketKonekt има право да разпространява и предоставя публично достъпното съдържание на уебсайта MarketKonekt, включително всяко Потребителско съдържание, на свързани с MarketKonekt лица, негови бизнес партньори и всякакви други трети лица, като Потребителите разбират и се съгласяват, че тези трети лица могат да публикуват това Потребителско съдържание на техните уебсайтове или медийни платформи. Те трябва да посочват Потребителя като източник на съответното Потребителско съдържание и на техния акаунт да показват и реферират публично достъпна  информация като имена и фотографии.

2.2. Лица, обработващи данните от името на MarketKonekt

С цел извършване на техническа поддръжка и администриране на уебсайта MarketKonekt, и обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършването на тестове и проби на работата на уебсайта MarketKonekt, при извършване на плащания и ползването на други услуги, свързани с уебсайта MarketKonekt, личните данни и останалата информация относно Потребителя могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които MarketKonekt е възложило извършването на определени услуги, свързани с уебсайта MarketKonekt. Тези данни ще бъдат разкривани и съответно обработвани само до определен степен и в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Съответно, тези трети лица ще действат като обработващи личните данни от името на MarketKonekt лица. Обработващите данните лица ще бъдат информирани, че предоставяната им информация е защитена съобразно законодателството за защита на личните данни.

Тези лица ще бъдат задължени да обработват съответните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на MarketKonekt и няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин личните данни на Потребителите за други цели, освен за целите, посочените в Условията за ползване и настоящата Политика.

2.3. Директен маркетинг

С приемането на Условията за ползване и на настоящата Политика, Потребителят се съгласява с използването на неговите/нейните лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право по всяко време да възрази срещу последващо използване на неговите/нейните лични данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до MarketKonekt на посочените адрес и/или електронен пощенски адрес. Потребителят има право да бъде уведомен преди неговите/нейните лични данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване и използване.

С приемането на Условията за ползване и на настоящата Политика, Потребителят декларира, че той/тя е информиран и изразява своето съгласие личните му данни да бъдат предоставяни и разкривани от MarketKonekt на други администратори на лични данни за целите на маркетинга и рекламата на територията на държави във и извън Европейския съюз при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни на Македония. Потребителят има право по всяко време да оттегли своето съгласие за последващо предоставяне на личните му данни на трети лица по начина описан по-горе в настоящата точка.

2.4. Разкриване на лични данни

MarketKonekt се задължава да не разкрива никакви лични данни или друга информация за Потребителя или за неговото/нейно ползването на Услугите, както и да не предоставя събраната информация на трети лица – компетентни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен:

2.4.1. когато е предвидено в настоящата Политика, или в Условията за ползване или когато потребителят е дал изрично съгласието си в момента на регистрацията си или в по-късен момент;

2.4.2. когато това е необходимо за изпълнение на нормативно задължение на MarketKonekt;

2.4.3. когато информацията е изискана от държавни органи, съдебни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация в съответствие със законово установените процедури и правила;

2.4.4. когато разкриването на лични данни от MarketKonekt е необходимо за защита на правата, правните интереси и репутацията на MarketKonekt, тоест, когато това е свързано с представители на MarketKonekt или Потребителите;

2.4.5. когато информацията се предоставя на служители или сътрудници на MarketKonekt за дейности по администриране на MarketKonekt и ползването на Услугите;

2.4.6. в други посочени в закона случаи.

3. Как опазваме вашата информация?

3.1. Политика по отношение на лица на възраст под 14 години

Уебсайтът MarketKonekt не е насочен към лица на възраст под 14 години. MarketKonekt не цели и не желае да събира и обработва лични данни относно лица под 14 години. В случай, че лице под 14 години е предоставило своите лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират Р3 Инфомедиа незабавно за това.

3.2. Сигурност

MarketKonekt полага дължимата грижа за събиране, съхраняване и обработване на личните данни на Потребителите, добросъвестно за конкретни и ясни цели и в съответствие със Закона за защита на личните данни на Република Македония и други съответни закони, когато има такъв случай. С оглед на това, MarketKonekt предприема всички съответни технически и организационни мерки за защита на личните данни на Потребителите срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, разкриване или неправомерен достъп.

MarketKonekt полага дължимата грижа и отговаря за защита на личните данни на Потребителя, станали му известни при предоставяне на Услугите, предмет на Условията за ползване, освен в случаите на: непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

3.3. Права във връзка с личните данни

Освен споменатото по-горе приемане на Условията за ползване и на настоящата Политика Потребителят потвърждава, че той/тя е запознат с правата, съгласно Закона за защита на личните данни включително, но не ограничавайки се на:

3.3.1. общото право да бъде информиран за всички обвинения и позовавания, свързани със защитата и обработката на данните, които MarketKonekt е задължен да осигури ex-oficcio или по искане на потребителя, съобразно приложимото действащо законодателство;

3.3.2. правото на достъп до личните му данни, обработвани от MarketKonekt;

3.3.3. правото да коригира и актуализира своите данни, обработвани от MarketKonekt;

3.3.4. правото да поиска заличаване или блокиране на неговите/нейните лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на настоящата Политика, на Условията за ползване или на приложимото законодателство;

3.3.5. правото да изиска от MarketKonekt да уведоми третите лица, на които е разкрило личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на данните, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за MarketKonekt;

3.3.6. правото да възрази във всеки момент, безплатно и без да посочва причини, срещу обработване на неговите/нейните данни за целите на директния маркетинг тоест от свое, от името на MarketKonekt или от името на трето лице срещу разкриването на тези данни на трети лица за такива цели съгласно приложимото законодателство;

3.3.7. правото да предприеме действия пред компетентен съд с оглед защитата на правата, предоставени му съгласно приложимото законодателство.

Всеки Регистриран потребител, чрез своя Потребителски акаунт може да коригира и актуализира своите лични данни, съхранявани от MarketKonekt.

Потребителят може да осъществи правата си по настоящия член, като отправи съответно писмено искане към MarketKonekt, датирано и подписано и/или съответстващо на всички други изисквания относно законовата форма, съобразно приложимото законодателство. Потребителят може да осъществи правата си, свързани с неговите/нейните данни, лично или чрез упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).

 02/805-1549

помощ при пазаруване