00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

  • Language

Products for Плант Медика

Плант Медика

Службата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација ПЛАНТ МЕДИКА е формирана во 2009 година. Работи со издадени решенија за работа од страна на: - Министретство за Здравство на Р. Македонија со бр. УП1 11-4 од 03.05.2016 година издадено Решение за вршење на дејноста Дезинфекција, Дезинсекција ... повеќе за компанијата

OPEN THE SEARCH FILTERS HERE
Category : Discount :
Delivery :
Page 1 of 1, total 1 products


070/287-777

shopping assistance